Regulamin

Regulamin kursów online

Dostawcą kursów online jest: GO4Robot sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Winogrady 89, 61-659, Poznań).

Dane Rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565151, REGON 361878935, NIP: 9721255781, VAT UE: PL 9721255781, Kapitał zakładowy 5000 PLN.

Numer rachunku:  85 1140 2004 0000 3102 7922 9289 .

I. Postanowienia ogólne

 1. Kursy online znajdującą się pod adresem www.kursy.go4robot.pl
 2. Klient to osoba dokonująca zakupu w sklepie, zarówno jako konsument, jak i przedsiębiorca, tj. w celu związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, działającego pod adresem: www.kursy.go4robot.pl, zakres odpowiedzialności Serwisu oraz ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystając z usług Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, które zobowiązuje się przestrzegać.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe, jeżeli Klient ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Klienta: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 6. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Serwisem a Klientem podlegają Regulaminowi. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały potwierdzone między Serwisem oraz klientem przynajmniej w formie wymiany korespondencji mailowej.
 7. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, jak i przy rejestracji pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu utraci moc prawną, pozostałe postanowienia będą obowiązywały bez zmian.

II. Rejestracja i Zawarcie umowy

 1. Klient może zarejestrować się w Serwisie (założyć konto) bezpłatnie w dowolnym momencie, w tym w momencie zakupu towaru lub usługi. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia. Możliwy jest również zakup bez rejestracji.
  1. osoba zakładająca konto Klienta w Serwisie zobowiązana jest do podania następujących swoich danych:
   1. w przypadku konsumentów: imię i nazwisko; adres e-mail;
   2. w przypadku osób niebędących konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP.
  2. inne dane mogą zostać podane dobrowolne.
  3. w procesie zakładania konta ustalane jest hasło oraz login; Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego loginu oraz hasła i nie udostępniania ich osobom trzecim.
  4. utworzenie konta użytkownika następuje po podaniu danych, o których mowa w pkt. 1 i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz innych koniecznych zgód.
  5. po założeniu konta Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie utworzenia konta.
  6. usunięcie konta jest możliwe poprzez wybór opcji „Usuń moje konto” w panelu
  7. klient zobowiązany jest zapewnić, aby podane przez niego dane były zawsze aktualne i prawdziwe. W przypadku konieczności zmiany danych, Klient aktualizuje swoje dane poprzez wybór opcji „Zmień dane” w panelu.
 2. Klient ma dostęp do swojego konta.
 3. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej. Wraz z zakupem należy podać adres e-mail (która jest nazwą użytkownika), imię i nazwisko oraz hasło. Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani innych praw autorskich lub własności intelektualnej a także nie może naruszać norm społecznych i dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do sklepu (w tym hasło) i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Sposób postępowania z danymi Klienta określone są Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://go4robot.pl/sklep/polityka-prywatnosci/
 5. Przedstawione przez Serwis w Internecie lub innych mediach towary oraz wszelkie inne produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klienta do przedstawienia ofert kupna, które można składać poprzez Serwis.
 6. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin.
 7. Klient zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu zapoznać się z instrukcją lub opisem produktu lub usługi. Klient dokonując zakupu zobowiązany jest wziąć pod uwagę cenę całkowitą danego zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia potwierdzenie zamówienia odbywa się na stronie finalizacji zakupu. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli Klient zalega z płatnością wobec Serwisu bądź istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Klient nie zapłaci za zamówienie. Serwis zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się na stronach www Serwisu, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych towarów.

III. Płatności – warunki i zasady

 1. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta lub w systemie bezpiecznej płatności za pośrednictwem Paynow (https://www.mbank.pl/pdf/firmy/inne/regulamin-uslugi-integratora-platnosci-paynow-dla-firm.pdf).
 2. Możliwa jest płatność poprzez kod BLIK
 3. Nie możliwa jest płatność kartą kredytową do czasu wprowadzenia tej funkcji przez Paynow.
 4. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 5. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Zawarcie umowy i przyjęcie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do strony internetowej Serwisu, szybkość działania systemu, dostępu do sieci Internet a także błędów technicznych i elektronicznych powstałych w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które serwisu nie ma wpływu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za próbę wykorzystania i wykorzystanie Serwisu do działań, które naruszają lub mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa i obowiązujące normy, w tym dobre obyczaje, w szczególności za naruszenie praw własności intelektualnej (w tym prawa autorskie), prawa osobiste innych podmiotów oraz za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działalności przestępczej.

V. Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. Serwis jest głównie dedykowaną platformą z usługami firmy. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór dostępu webinaru (live stream) bądź lekcji online (on demand). Usługa jest realizowana od podstaw według wyboru Klienta. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 3 poniżej (V.3).
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
 3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta i inne produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta
 6. dotyczących produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 7. dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej
 8. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia w sytuacji zakupu towarów innych niż usługi online. Dla skuteczności zachowania ww. terminu konieczne jest odesłanie zamówienia do Serwisu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Gotowy wzór formularza odstąpienia zostanie przesłany do klienta mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia.

VI. Reklamacja i zwroty

 1. Serwis odpowiada za zakupiony towar w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Rękojmia w umowach z przedsiębiorcami jest wyłączona.
 2. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera.
 3. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Serwis o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.
 4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji konieczne jest:
 1. zabezpieczenie towaru
 2. opis wady bądź niewłaściwości towaru
 3. wykonanie zdjęć towaru
 4. zgłoszenie reklamacji, najlepiej w formie mailowej na adres: online@g4r.pl, wraz ze zgłoszeniem żądania
 5. oczekiwanie na odpowiedź Serwisu
 6. zwrot towaru po przyjęciu reklamacji i potwierdzeniu konieczności zwrotu przez serwis
 7. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniano Klienta albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia i zwrotnego dostarczenia produktu.
 9. Jeżeli Serwis dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

VII. Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem możliwości dochodzenia odszkodowania ze strony Klienta w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Serwisu, których nie można było przewidzieć bądź Klient naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.
 2. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę Serwisu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

VIII. Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Serwisu.
 3. Klient nie może utrwalać, udostępniać, kopiować bądź dokonywać jakichkolwiek innych działań, które mogą naruszać prawa Serwisu do materiałów online zamieszczonych lub udostępnianych na stronie www Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IX. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Unii Europejskiej „RODO” – szczegółowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://go4robot.pl/sklep/polityka-prywatnosci/
 3. Serwis dokłada wszelkich starań, by wykluczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych danych przez osoby trzecie lub inne osoby nieupoważnione.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom, poza podmiotami które biorą udział przy wykonaniu umowy, w szczególności Bitrix24- system CRM, Hekko.pl- serwer, woocommerce- sklep, paynow- płatności. Dane osobowe mogą być za zgodą Klienta udostępniane dla celów marketingowych Serwisu bądź podmiotów współpracujących z Serwisem.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

GO4Robot sp. z o.o. Winogrady 89, Poznań

online@go4robot.pl 

668 115 750

Regulamin